Bakker sinds 1875

BAKKER MEELMUTS ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN WEBSHOP

Voorwaarden voor online bestellen bij Bakker Meelmuts V.O.F., KvK nr. 17084709.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bakker Meelmuts en overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen (van koekjes) tussen Bakker Meelmuts en de klant, zijnde consument. Bakker Meelmuts stelt deze algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst (on line) aan de klant ter beschikking. De klant is verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van deze algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bakker Meelmuts zal op de websites www.meelmuts.nl en www.koekjesvanmeelmuts.nl product- en prijsinformatie ter beschikking stellen. Uitingen op de website met betrekking tot producten en prijzen zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3. De klant kan de door Bakker Meelmuts op de website aangeboden producten, waaronder koekjes, bestellen. Bakker Meelmuts verzendt de bestelling franco, binnen 3 werkdagen na de dag van bestelling, per post. De overeenkomst komt tot stand na betaling van de klant en door de aansluitende bevestiging van Bakker Meelmuts van de bestelling. Bevestiging vindt plaats door middel van het versturen van een bevestigingsmail aan de klant door Bakker Meelmuts.

4. In het geval van een bestelling van € 40,00 of meer of in ieder ander geval waarin Bakker Meelmuts het nodig acht, kan Bakker Meelmuts telefonisch, per e-mail of schriftelijk contact opnemen met de klant over de bestelling(en), alvorens de bestelling in productie te nemen. Bakker Meelmuts houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder opgaaf van redenen.

5. De klant kan de bestelling na betaling niet annuleren. De wet bij verkoop op afstand is niet van toepassing omdat Bakker Meelmuts producten levert die snel kunnen bederven of verouderen. Geleverde producten kunnen door hun aard niet worden teruggezonden.

6. Bakker Meelmuts is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een vertraagde levering, dan wel voor een levering waarbij de bestelling als gevolg van omstandigheden die haar niet kunnen worden aangerekend, daaronder tevens begrepen handelingen of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde derden, geheel of ten dele is beschadigd, dan wel voor omstandigheden buiten haar invloedssfeer die bezorging onmogelijk maken, behoudens opzet of grove schuld van Bakker Meelmuts. Bij bezorging strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

7. Bakker Meelmuts is niet gehouden tot nakoming indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Bakker Meelmuts feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

8. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situatie dat Bakker Meelmuts wegens buitengewone omstandigheden zoals: vorstverlet, stakingen, bedrijfsbezettingen, brand, verkeersbelemmeringen of transportproblemen, gebrek aan grondstoffen en/of materialen, mobilisatie, staat van beleg, onlusten of oproer, im- of exportbelemmeringen en andere overheidsmaatregelen of voorschriften, dan wel elke andere omstandigheid waarop Bakker Meelmuts redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, niet in staat is de opdracht overeenkomstig de gemaakte afspraken uit te voeren.

1

9. Prijzen zijn in euro’s, incl. BTW. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

10. Communicatie tussen Bakker Meelmuts en de klant geschiedt elektronisch, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Bakker Meelmuts opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag en het tijdstip van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet of te laat is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de klant, komt dit voor risico van laatstgenoemde.

11. Bakker Meelmuts stelt via de website onder meer de volgende informatie beschikbaar: -contactinformatie betreffende Bakker Meelmuts.
-de belangrijkste kenmerken van de producten, inclusief allergenen.
-de prijs van de producten met inbegrip van alle belastingen.

12. Bakker Meelmuts streeft ernaar de informatie op de website zo nauwkeurig, compleet en duidelijk mogelijk te laten zijn. Producten kunnen echter enigszins afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen. Bakker Meelmuts is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen de klant niet het recht geven te leveren zaken te weigeren, dan wel de koopovereenkomst te ontbinden.

13. Indien de klant een bestelling plaatst bij Bakker Meelmuts dan worden de klantgegevens opgenomen in het klantenbestand van Bakker Meelmuts. Bakker Meelmuts houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal de klantgegevens niet verstrekken aan derden.

14. Bakker Meelmuts respecteert de privacy van de gebruikers van haar internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens. Bij de website en de webwinkel van Bakker Meelmuts zijn overeenkomstig de wet bescherming persoonsgegevens passende maatregelen getroffen om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

15. Bakker Meelmuts maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies ten behoeve van de klant om zich van deze lijst te verwijderen.

16. Bakker Meelmuts aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in deze voorwaarden en de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Bakker Meelmuts ten opzichte van de klant, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

17. Bakker Meelmuts is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie-infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan.

2

18. De klant is gehouden mee te werken aan een door Bakker Meelmuts geïnstigeerde recall (terughalen) van producten, ook in het geval de klant de producten aan derden heeft verstrekt. Eventuele hieruit voortvloeiende schade wordt vergoed tot ten hoogste de aankoopprijs van de teruggehaalde producten.

19. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bakker Meelmuts is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

3

Openingstijden:

Maandag rustdag (altijd).
Dinsdag t/m vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur.
Zaterdag van 8:00 tot 16:00 uur.

Bezoek ons

Tongelresestraat 403
5642 ND Eindhoven
040 2811286
info@meelmuts.nl